THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

25/07/2016 14:46 Số lượt xem: 2761

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm.

2

 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

3

 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm.

4

 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy  sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho  các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử  dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới  100.000m3/ ngày đêm

5

 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm  đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các  hoạt động khác

6

 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu  lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

7

 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công  trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

8

 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông  nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp  máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia  hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản  xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

9

 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng  dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

10

 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

11

 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

12

 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

 

Các bài viết mới nhất

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2