95,3% TTHC trong lĩnh vực đất đai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

07/06/2019 08:01 Số lượt xem: 238

(BNP) - Toàn tỉnh hiện có 41/43 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai được triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, đạt tỷ lệ 95,3%, trong đó, cấp tỉnh 36/36 thủ tục, cấp huyện 5/6 thủ tục.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực đất đai.

Đặc biệt, 100% TTHC trong lĩnh vực đất đai được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Các thủ tục được triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông điện tử, trong đó, có 02 thủ tục được thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
 
Tính từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.085 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đã giải quyết được 1.997 hồ sơ, đạt 95,78%; 53.185 hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, đã giải quyết được 45.704 hồ sơ, đạt 85,93%.
 
Với số lượng hồ sơ đất đai rất lớn nên việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận, giải quyết TTHC; các bước giải quyết được công khai, minh bạch loại bỏ tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà của đội ngũ công chức thực thi công vụ, giảm số hồ sơ phải yêu cầu bổ sung và trễ hẹn trả kết quả.
T.S
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn