Bắc Ninh phê duyệt danh mục giếng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh

27/03/2020 10:48 Số lượt xem: 922

Thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành triển khai thực hiện dự án “Lập danh mục giếng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhằm đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất và đưa ra danh mục các giếng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau quá trình triển khai thực hiện, ngày 23 tháng 12 năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 859/QĐ-UBND về phê duyệt báo cáo kết quả dự án Lập danh mục giếng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó phê duyệt số lượng giếng khoan phải xử lý trám lấp phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh là 93 giếng, bao gồm:

TT

Đơn vị hành chính

Số lượng giếng cần trám lấp

1

  Thành phố Bắc Ninh

30

2

  Thị xã Từ Sơn

8

3

  Huyện Yên Phong

17

4

  Huyện Quế Võ

11

5

  Huyện Tiên Du

11

6

  Huyện Thuận Thành

15

7

  Huyện Gia Bình

1

8

  Huyện Lương Tài

0

Tổng cộng

93

 

Chi tiết theo file đính kèm.

Các giếng khoan theo Quyết định số 859/QĐ-UBND cần thực hiện việc trám lấp giếng theo đúng quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Một số hình ảnh trám láp giếng:

Giếng đưa vào trám lấp của Công ty TNHH SX & TM Ngọc Minh Giang ( Phú Lâm – Tiên Du)

 

Giếng đưa vào trám lấp của Công ty giấy Văn Năng (Phong Khê- TP Bắc Ninh)

Trương Thị Hồng Hạnh