Bắc Ninh phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt

27/03/2020 10:57 Số lượt xem: 1006

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 82/QĐ-UBND về phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt các công trình khai thác nước để cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Trong đó phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh hoạt cho 17 đơn vị được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm: 3 đơn vị khai thác nước dưới đất (phạm vi vùng bảo hộ là 20m xung quanh miệng giếng khai thác); 14 đơn vị khai thác nước mặt tại các sông chính trên địa bàn tỉnh ( phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu công trình khai thác).

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

- Các tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai thác nước trong quyết định số 82/QĐ-UBND phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố. Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các cơ quan liên quan trên địa bàn xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn và tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh  dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Nhà máy cấp nước sạch An Thịnh (Lương Tài)

Hồng Hạnh