Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

06/09/2017 15:58 Số lượt xem: 3636

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 được lựa chọn là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thực hiện Văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 1409/STNMT-CCMT ngày 31/8/2017 hướng dẫn các cơ quan đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian từ nay đến hết tháng 9 năm 2017 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, tập trung vào những hoạt động cụ thể sau: Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Giải quyết triệt để những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải… Đồng thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.

Thông tin chi tiết về các hoạt động; các biểu mẫu, tài liệu,… hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 xem tại phụ lục gửi kèm.

Nguồn: Đàm Ngân