Phê duyệt mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh

13/11/2020 08:12 Số lượt xem: 232

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký thay Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND phê duyệt mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh 05 năm 2021 - 2025.

Trạm quan trắc môi trường nước tại khu vực cống tiêu Đặng Xá, thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, thực hiện quan trắc của từng thành phần môi trường. Cụ thể: môi trường nước mặt 48 vị trí, tần suất quan trắc 6 lần/năm; môi trường nước thải 39 vị trí, tần suất quan trắc 6 lần/năm; môi trường đất, trầm tích 30 vị trí, tần suất quan trắc 2 lần/năm; môi trường không khí 54 vị trí, tần suất quan trắc 6 lần/năm.

Việc phê duyệt mạng lưới quan trắc nhằm hướng tới mục tiêu nâng cấp và tiếp tục hoàn thiện mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường cấp tỉnh đảm bảo phản ánh đúng, kịp thời, khách quan diễn biến chất lượng các thành phần môi trường; xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở cho việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục của tỉnh. Đồng thời, tăng cường xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng tài nguyên và môi trường đảm bảo tính hệ thống, logic, thường xuyên làm cơ sở dự báo tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội đến diễn biến chất lượng môi trường; hoàn thiện cơ bản mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh, hội nhập mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường Quốc gia.

Về nhiệm vụ trước mắt, tiếp tục theo dõi diễn biến chất lượng các thành phần môi trường tại các điểm quan trắc, khu vực quan trắc; tăng cường mật độ các điểm quan trắc môi trường tại các vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, các vùng sinh thái nhạy cảm với môi trường.

 
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn