Quy định trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết trái phép vật liệu, khoáng sản trên địa bàn

09/10/2017 08:39 Số lượt xem: 4038

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về: cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh (gọi chung là vật liệu, khoáng sản).

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Theo quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Bộ phận chức năng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về khai thác, tập kết, vận chuyển vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn.
 
Khi phát hiện hành vi vi phạm, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn, xử lý, hạn chế thấp nhất hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Đặc biệt, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức không làm tròn nhiệm vụ trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm.
 
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép vật liệu và khoáng sản khác ở từng địa bàn để xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo các mức hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Trong trường hợp người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà áp dụng các hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.
 
Bên cạnh đó, người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển vật liệu và khoáng sản khác đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để tự giác thực hiện đúng quy định. Đồng thời, hàng năm xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đối với các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển vật liệu và khoáng sản khác.
 
Quy định áp dụng đối với người đứng đầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố.
 
Đối với cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên cũng phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý điều hành bằng văn bản uỷ quyền hoặc bằng quyết định phân công phụ trách lĩnh vực được giao.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2017.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn