Quyết định 45/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung đơn giá thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

26/02/2021 10:13 Số lượt xem: 184