Quyết định về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

02/01/2018 16:25 Số lượt xem: 3168

Chi tiết quyết định: 36-2017-QĐ-UBND.signed.pdf