Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 năm xây dựng và phát triển

04/06/2018 15:14 Số lượt xem: 495

(BNP) – Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo những dấu ấn lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội nằm trong tốp đầu của cả nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2017 của UBND tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 9/6/2003, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Địa chính, tiếp nhận bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học công nghệ và Môi trường. Với số biên chế ban đầu gồm 39 công chức và 54 lao động hợp đồng, tổ chức bộ máy có 07 Phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
 
Sau 15 năm, Sở được bổ sung chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ và viễn thám. Năm 2004 thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh; năm 2005 thành lập Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường; năm 2008 thành lập Chi cục bảo vệ môi trường; năm 2013 thành lập Quỹ bảo vệ môi trường; năm 2015 thành lập Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh với 08 Văn phòng Đăng ký quyền  sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố. Đây là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức bộ máy. Đến nay, Sở có 5 Phòng và 2 Chi cục tham mưu quản lý Nhà nước; 04 đơn vị sự nghiệp và 01 đơn vị khác với số lượng 380 công chức, viên chức người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 
Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo những dấu ấn lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Công tác cải cách hành chính có tiến bộ rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước được nâng cao. Sở đã tập trung đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho cả 03 cấp; sớm triển khai cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đất đai. Năm 2017, đưa 100% thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, với kết quả tiếp nhận, giải quyết khả thi, không có hồ sơ bị chậm, muộn, trong đó có trên 80% hồ sơ được giải quyết sớm.
 
Công tác quản lý đất đai được tăng cường, có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ khi thành lập đến nay, Sở đã tham mưu phê duyệt quy hoạch và quy hoạch điều chỉnh, bổ sung sử dụng đất cho 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh kỳ 2001 - 2010; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh kỳ 2011 - 2020. Trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng trên 9.812 ha đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Bên cạnh đó, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tiêu chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tất cả các loại đất, trong đó: Cấp giấy cho 84% diện tích đất lâm nghiệp; 99,5% diện tích đất nông nghiệp; 94,5% diện tích đất ở; 96,1% diện tích đất tôn giáo; 96,4% diện tích đất tín ngưỡng; 97,9% diện tích đất quốc phòng, an ninh; 99% diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Từ năm 2008, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở triển khai thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai của 03 đơn vị cấp huyện với tổng mức đầu tư trên 320 tỷ đồng. Đã lập bản đồ địa chính phủ trùm 100% diện tích đất tự nhiên của 126/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác quản lý, bảo vệ môi trường có nhiều đột phá, tác động tích cực đến hệ thống chính trị và nhận thức của nhân dân. Tập trung xử lý 06/08 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xoá bỏ 1.400/1.400 (đạt 100%) lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh và xử lý 01 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật (tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du).
 
Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Trước năm 2003, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt chỉ đạt khoảng 50%, hiện nay, tỷ lệ thu gom rác thải khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn ước đạt 80%. Các huyện, thị xã tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung; thực hiện xã hội hóa công tác xử lý rác thải, có 05 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp; 03 nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tập trung đi vào hoạt động.
 
Về bảo vệ môi trường đô thị và KCN, toàn tỉnh có 08/10 KCN và 02/27 Cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 06/10 KCN đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục và 02 trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục tại phường Vạn An và phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh; có 02 đô thị đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là thành phố Bắc Ninh với công suất 28.000 m3/ngày-đêm và thị xã Từ Sơn với công suất 33.000 m3/ngày-đêm; tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 98%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.
 
Ngoài ra, công tác bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn được triển khai tích cực; công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản được quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, bảo vệ được tài nguyên và hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của tự nhiên…
 
Với những thành tích trên, Sở Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 2). Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong những năm tới.
 
Tự hào với truyền thống vẻ vang trong những năm qua, thế hệ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng, phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càng chính quy, hiện đại; quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của ngành cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững của tỉnh, đáp ứng mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn