Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp

04/01/2019 10:23 Số lượt xem: 191

(BNP) - Đây là một trong những yêu cầu tại Kế hoạch số 495/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2019 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ký ban hành.

Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục xây dựng và đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục, tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính (TTHC), nhất là tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng.
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý dùng chung (GIS) và bước đầu ứng dụng công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý trong các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng, công thương, tài nguyên môi trường; chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
 
Bênh cạnh việc cải cách mạnh mẽ TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, đặc biệt là các TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các bộ phận, đầu mối trực thuộc Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, nhất là năng lực và kỹ năng thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ.
 
Ngoài ra, đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; từng bước thực hiện chính sách điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công phù hợp; chú trọng đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân...
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn