Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

18/09/2019 09:40 Số lượt xem: 192

1. TIỂU SỬ TÓM TẮT GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

Sinh ngày 01/4/1971.

Quê quán: xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình công tác:

Tháng 6/1998: Cán bộ, công tác tại Quỹ đầu tư phát triển.

Tháng 2/2000: Cán bộ, công tác tại Sở Tài chính.

Tháng 7/2000: Phó trưởng phòng đầu tư, Sở Tài chính.

Tháng 9/2004: Trưởng phòng đầu tư, Sở Tài chính.

Tháng 6/2009: Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tháng 7/2011: Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh.

Tháng 12/2011: Phó Bí thư huyện ủy Tiên Du.

Tháng 5/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Tiên Du.

Từ tháng 01/01/2016 cho đến nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

2. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC NINH

 

Chi tiết file đính kèm: 19/TB-STNMT