Báo cáo viên trao đổi trực tiếp với các đại biểu.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác an toàn thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm; Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm theo Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, trao đổi, thảo luận các chuyên đề về: Kỹ năng giao tiếp cơ bản trong truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp, trong đó chú trọng đến kỹ năng về giao tiếp không lời, lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, diễn đạt và kỹ năng động viên; Kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe, nguyên tắc và các bước tư vấn giáo dục sức khỏe; Kỹ năng nói chuyện sức khỏe; Thực hành đóng vai tình huống nói chuyện về sức khỏe...

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm, tác động hiệu quả đến nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời giúp người dân nâng cao kiến thức trong việc nhận biết và lựa chọn thực phẩm an toàn, kiên quyết tẩy chay thực phẩm không an toàn.
M.H