Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Hữu Hùng, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tại Hội nghị.

Được triển khai từ tháng 6/2018, đến nay, Đề tài đã hoàn thành nội dung, yêu cầu đặt ra. Với tính lý luận, thực tiễn cao, nhất là qua khảo sát hơn 2.000 phiếu lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong tỉnh, Đề tài đã tập trung đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân và đề xuất 9 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh như: nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước về quản lý môi trường; hoàn thiện chính sách, thể chế, pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của doanh nghiệp và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay…
 
Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Hữu Hùng, Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ, các thành viên Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn của Đề tài. Đồng thời, tập trung phân tích tính pháp lý, tính cấp thiết, kết cấu, nội dung của Đề tài; tham gia đóng góp một số nội dung nhằm hoàn thiện, sớm triển khai đưa Đề tài vào cuộc sống.

Với điểm trung bình chung là 84,14 điểm, các thành viên Hội đồng đề nghị Chủ tịch Hội đồng cho nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài và trình cấp có thẩm quyền xét duyệt công nhận trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở quan trọng để tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.
H.T