Theo đó, Tặng thưởng:

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 106 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019, kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.235.000 đồng.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 tập thể, 28 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019, kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.980.000 đồng; mỗi cá nhân 1.490.000 đồng.

(Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 332.270.000 đồng (Ba trăm ba mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Phòng QLDVHCC