Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho:

- 02 tập thể đã có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện Chương trình “Phoenix cuối tuần”;

- 03 tập thể, 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Phát thanh - Truyền hình giai đoạn 2015 - 2019 (Có danh sách kèm theo).

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.980.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.490.000 đồng.

Tổng số tiền thưởng: 22.350.000 đồng (Hai mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC