Tặng thưởng:

Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 05 tập thể, kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 11.920.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể và 20 cá nhân, kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.980.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.490.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền thưởng: 157.940.000 đồng (Một trăm năm mươi bẩy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Xem chi tiết quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC