Tặng thưởng:

- Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 tập thể. Kèm theo tiền thưởng cho tập thể: 11.920.000 đồng (có danh sách kèm theo).

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tập thể và 19 cá nhân. Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.980.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.490.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền thưởng: 67.050.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, không trăm  năm mười nghìn đồng)

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC