Xử phạt vi phạm ATGT qua hệ thống camera nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao được ý thức tự giác, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành tốt quy định của Luật Giao thông đường bộ; tạo dựng ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, đồng thời giảm tỷ lệ vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ.
 
Theo Kế hoạch, từ tháng 9/2019, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các hình thức khác như trên mạng xã hội,... để nhân dân biết, thực hiện, nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông.
 
Trong tháng 10, hoàn thiện hệ thống camera giao thông phục vụ cho việc thí điểm xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ; kết nối hệ thống thông báo lỗi vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ hoặc trích xuất dữ liệu để hiển thị trên hệ thống biển LED ngoài trời trên các tuyến đường đô thị.
 
Trước mắt tiến hành thí điểm xử phạt ở các vị trí có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật với các lỗi vi phạm hành chính có đủ bằng chứng vi phạm, từ đó mở rộng ra các điểm còn lại.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hệ thống camera giao thông để cung cấp dữ liệu cho Công an tỉnh tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ; tiến hành phối hợp, kiểm định hệ thống camera đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành, đủ điều kiện để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ. Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống camera giao thông cho các cơ quan chức năng để khai thác dữ liệu phục vụ cho việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống camera hiện đảm bảo hoạt động tốt, phát huy được tính năng, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, ATGT đường bộ; tiến hành triển khai thêm các camera giao thông tại các nút giao, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
 
Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các cơ sở pháp lý để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông đảm bảo đúng quy định; tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, thu thập cơ sở dữ liệu, hình ảnh về vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ và quy trình xử phạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các công trình báo hiệu đường bộ (đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường,…) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trực tiếp đến các khu phố, tổ dân phố và người dân trên địa bàn hiểu rõ để tuân thủ quy định về trật tự, ATGT.
N.H