Cơ cấu tổ chức

08/12/2015 00:48 Số lượt xem: 2866

 I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Thanh

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Sơn

3. Phó Giám đốc: Ông  Đàm Đình Định 

4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Phương

II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Kế hoạch -Tài chính.

4. Phòng Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ

5. Phòng Nước - Khoáng sản, Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

6. Chi cục Bảo vệ môi trường.

III. Các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất.

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

3. Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

IV. Đơn vị trực thuộc khác

- Quỹ Bảo vệ Môi trường.

V. Biên chế:

Biên chế công chức, viên chức và số lượng người làm việc trong Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2498
Đã truy cập : 65213637