Giới thiệu về dự án VILG

19/11/2021 09:01 Số lượt xem: 71

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.

Giới thiệu về dự án VILG

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 và được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký Hiệp định tài trợ số 5887-VN ngày 23/12/2016.

Dự án VILG có mục tiêu phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng hơn nhu cầu cầu Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, sẽ xây dựng một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu trên cơ sơ kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (dữ liệu địa chính, quy hoạch, hế hoạch sử dụng đất, giá đất…). Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật đất đai ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất…

Đặc biệt, hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các Văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu – cuối của các Văn phòng và đào tạo cán bộ.

Dự án được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới với tổng số vốn đầu tư 180 triệu USD. Dự án được triển khai tại Bộ TN&MT và trên địa bàn 33 tỉnh, thành phố tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỉnh Bắc Ninh là 01 trong 33 tỉnh thành phố tham gia dự án VILG.

Giới thiệu về Ban quản lý dự án VILG

Căn cứ Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường quản lý đất đai" vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG).

 Ngày 31/10/2016 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh; ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh".

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc thay đổi và bổ sung thành lập Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh".

Theo đó, Ban quản lý dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh " vay vốn Ngân hàng Thế giới do đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Giám đốc Ban quản lý Dự án.

Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Quản lý Dự án.

Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn.

Các Thành viên Ban Quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phụ cấp lương của các thành viên Ban Quản lý dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

Tài liệu dự án

- Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

- Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG);

- Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG);

- Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

- Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện năm 2019 dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh vay vốn Ngân hàng Thế giới;

- Văn bản số 181/UBND-TNMT ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh dư án VILG;

Đấu thầu

-  Các Quyết định của UBND tỉnh số 1878/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ; Quyết định số và 1879/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Tp. Bắc Ninh thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh vay vốn ngân hàng thế giới”;

- Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh vay vốn ngân hàng Thế giới;

- Văn bản số 347/UBND-TNMT ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án VILG;

- Quyết định số 342/QĐ-STNMT  ngày 08/6/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh (Mã gói thầu VILG-BN-TS-01);

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số 69/TB-STNMT ngày 09/6/2021  của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Danh bạ liên hệ

  • BQLDA cấp Trung Ương

 + Điện thoại: 0243212360

 + Email:cpmu@vilg.vn

 + Địa chỉ liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - nam Từ Liêm - Hà Nội.

- BQLDA cấp tỉnh

 + Điện thoại: 0222.3822455   

 + Địa chỉ liên hệ: Số 07 – Đường Hai Bà Trưng – Phường Suối Hoa- TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại Dự án VILG 

Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012 và các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.

          Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người dân về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông tin đất đai của hộ gia đình, cá nhân đều được tiếp nhận và giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. Người dân có thể gửi bất kì câu hỏi nào đến các cơ quan chức năng để được giải đáp. Ngoài ra, họ không phải trả bất kì loại phí nào liên quan đến thủ tục giải quyết khiếu nại, kể cả việc đưa các khiếu nại đó lên Tòa án. Chi phí này (nếu có) sẽ do dự án chi trả.

Người khiếu nại thực hiện khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012 và các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.

     Các cấp độ giải quyết khiếu nại như sau:

  • Cấp UBND phường/xã (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011).

Người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày miệng khiếu nại của mình với cán bộ ở bộ phận một cửa của UBND phường/xã. Thành viên bộ phận một cửa của UBND phường/xã có trách nhiệm trình lên lãnh đạo phường/xã các khiếu nại này để được giải quyết. Chủ tịch UBND phường/xã sẽ tổ chức gặp gỡ riêng người khiếu nại để giải quyết. Thời gian để giải quyết khiếu nại là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.

  • Cấp UBND quận/huyện (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011).

Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận được trả lời của UBND phường/xã, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, người khiếu nại có quyền gửi đơn đến UBND quận. UBND quận sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc.

  • Cấp UBND tỉnh.

            Nếu sau 30 ngày kể  từ ngày khiếu nại được tiếp nhận mà người khiếu nại không nhận được trả lời của UBND cấp quận/huyện, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến UBND tỉnh, đơn khiếu nại được gửi kèm các quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện để được xem xét giải quyết. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại. UBND tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết.

  • Cấp tòa án

            Nếu sau 45 ngày kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận mà người khiếu nại không nhận được trả lời của UBND huyện/tỉnh, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, thì người khiếu nại có quyền khiếu kiện ra tòa án cấp huyện/tỉnh để được xem xét giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.

          Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi đến người khiếu nại và các bên liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các cấp, nơi khiếu nại được giải quyết. Sau 03 ngày đối với quyết định giải quyết khại nại tại cấp phường, sau 7 ngày đối với quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện/tỉnh.

 - Địa chỉ liên hệ: Số 07 – Đường Hai Bà Trưng – Phường Suối Hoa- TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.3822455

Nguyễn Thị Giang Quí