Hợp nhất các quy định về đất đai

11/03/2022 08:40 Số lượt xem: 258

Bộ TN&MT vừa ban hành 4 Văn bản hợp nhất về: Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về hồ sơ địa chính; Quy định về bản đồ địa chính; Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp nhất nội dung các các Thông tư: Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014 NĐ – CP và Nghị định số 44/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ – CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ – CP; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT về hồ sơ địa chính gồm nội dung: Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngà quy định về quy định về bản đồ địa chính được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT về bản đồ địa chính gồm nội dung Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/ 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hợp nhất các Thông tư: Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nguồn: Theo monre.gov.vn