Nhiệm vụ tài nguyên, môi trường trong tình hình mới

22/08/2023 08:35 Số lượt xem: 284

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường gia tăng theo hệ luỵ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nhất là ô nhiễm khu vực làng nghề, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cao tại các khu dân cư ven khu, CCN; tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh còn chậm, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt tỷ lệ chưa cao, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng… song Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ tài nguyên, môi trường, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Nguyên Hồng khẳng định ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực tài nguyên, môi trường tỉnh giao. Với nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, một số nội dung trọng tâm được Đảng bộ Sở đưa vào công tác lãnh, chỉ đạo trong giai đoạn 2023-2025: Tăng cường các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh, giai đoạn 2019-2025; rà soát, xử lý đối với các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện hiệu quả các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác GPMB các dự án trọng điểm.
Về công tác quản lý đất đai, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng của sự phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tỉnh phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thị xã, thành phố và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; kế hoạch định giá đất cụ thể hàng năm. Đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, thể chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực phát triển bền vững. Thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kế hoạch triển khai rà soát, xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; phê duyệt đề cương, dự toán dự án lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ, giai đoạn 2021-2024… Cùng với các nhiệm vụ về GPMB; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai phục vụ mục tiêu phát triển hài hoà, bền vững của tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu xử lý chất thải công nghệ cao phát năng lượng tại thị xã Quế Võ.


Với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, Sở cũng chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp với tỉnh về kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường, giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường cấp bách theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai các hoạt động kiểm tra, giải quyết các kiến nghị về môi trường; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê và rác thải rắn tồn đọng đối với các cơ sở đang hoạt động tại phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), CCN Phú Lâm (Tiên Du); tăng cường quản lý chất thải, giám sát vận hành hoạt động của các Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đôn đốc việc đầu tư xây dựng 4 khu xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng tại thị xã Quế Võ, huyện Lương Tài và thị xã Thuận Thành sớm đưa vào vận hành theo tiến độ; tập trung xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị, CCN, làng nghề; hoàn thành việc đầu tư 10 lò đốt rác tại các địa phương Tiên Du, Yên Phong và thành phố Từ Sơn để xử lý cấp bách rác thải sinh hoạt… kiên quyết thực hiện thành công mục tiêu “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”.
Đến nay, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh cơ bản hoàn thành tiến độ thực hiện các mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra khi 100% chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý; 97% chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị và 90% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, xử lý; 11/12 KCN triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường… Chỉ còn chỉ tiêu về hệ thống xử lý nước thải khu vực làng nghề, CCN chưa đạt, hiện mới thực hiện được 16,7% (chỉ tiêu đặt ra là 40%).
Với sự chủ động, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành Tài nguyên và Môi trường chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, tạo sự gắn kết với các tỉnh, thành trong vùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong tình hình mới.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn