Quy định mới về đất đai

30/09/2021 09:09 Số lượt xem: 169

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới được thể hiện rõ ở việc: Thu hồi đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh phải có diện tích tối thiểu từ 2.000 m2 và chiếm tỷ lệ 20% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án; diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải liền thửa, không bị chia cắt, có lối đi vào thửa đất theo quy định, kích thước các cạnh của thửa đất phải từ 20m trở lên; đối với trường hợp mở rộng diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư, việc xác định diện tích khu đất chỉ tính trên phần diện tích mở rộng. Điều kiện để thửa đất ở được phép tách thửa: Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc quy hoạch khu đô thị mới thì diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 40 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5m; đất ở nông thôn nói chung, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 70,0 m2 trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 4m. Đối với trường hợp tách thửa đất ở có vườn, ao được xác định theo quy định về tách thửa đối với đất ở. Trường hợp cá biệt, thửa đất có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa mà hiện trạng thửa đất đã hình thành nhà ở từ ngày 18-4-2008 trở về trước, công trình nhà ở đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc được phép tồn tại của cơ quan có thẩm quyền thì được tách thửa theo hiện trạng nhà ở.

Về diện tích đất có Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ thì giao tổ chức phát triển quỹ đất quản lý diện tích đất thu hồi theo quy định. Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư số tiền ứng trước để bồi thường, hỗ trợ (nếu có) khi lựa chọn chủ đầu tư khác.

Với đất nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp có nhu cầu tách thửa để thực hiện quyền theo quy định thì diện tích của thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa ít nhất là 360 m2. Với đất phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất kinh doanh khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu sau khi tách đúng quy định diện tích theo dự án sản xuất kinh doanh và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa lớn hơn 3.000 m2. Đây là những căn cứ pháp lý để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai vào mục đích phát triển.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-9.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn