Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Diêm Văn Bồ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

28/06/2022 15:19 Số lượt xem: 12

Hủy 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Diêm Văn Bồ; số phát hành GCN: O 025233; số vào sổ cấp GCN: 00590 QSDĐ/1253/QĐ-UB do UBND thị xã Bắc Ninh cấp ngày 29/12/21998, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 18, diện tích 201,0 m2;

- Mục đích sử dụng: T (nay là đất ở tại đô thị);

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Khả Lễ, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Chủ sử dụng đất ông Diêm Văn Bồ đã chết, ông Diêm Văn Tiến (là con) người nhận thừa kế theo văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập ngày 25/5/2022 đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng thời nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.