Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Ngô Tạo Cường tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

28/06/2022 15:23 Số lượt xem: 28

Hủy 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Ngô Tạo Cường; số vào sổ: 00237 QSDĐ/240/1999/QĐ-CT do UBND huyện Từ Sơn cấp ngày 15/12/1999, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số 412, tờ bản đồ số 07, diện tích 127 m2;

- Mục đích sử dụng đất: T (nay là đất ở tại đô thị);

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: thôn Xuân Đài, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Chủ sử dụng đất ông Ngô Tạo Cường đã chết, ông Ngô Tạo Doanh (là con đẻ) người nhận thừa kế theo văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập ngày 28/12/2021 đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng thời nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.