Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Điều tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

28/06/2022 15:34 Số lượt xem: 28

Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bắc Ninh cấp ngày 09/6/2014 theo Giấy chứng nhận số phát hành: AL 165107; số vào sổ cấp GCN: H 01957 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 06/03/2008.

- Thửa đất số 9, tờ bản đồ số: 80, diện tích: 79.2 m²;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở (nay là Đất ở tại đô thị);

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: Hòa Đình II, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Lý do hủy: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.