Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Mai Xuân Đức và bà Nguyễn Thanh Huyền tại phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

25/05/2022 14:30 Số lượt xem: 15

Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Mai Xuân Đức và bà Nguyễn Thanh Huyền theo Giấy chứng nhận số phát hành: CQ 408909; số vào sổ: CS 01711 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 7/10/2019 (trang bổ sung được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn (nay là thành Phố Từ Sơn)) cấp ngày 18/10/2019 với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 24, diện tích 116,8 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Hình thức sử dụng: Riêng;

- Địa chỉ thửa đất: phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Lý do hủy: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp bị mất.

Chi tiết xem tại đây./.