Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Toàn tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

28/06/2022 15:39 Số lượt xem: 43

Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Lương Tài cấp ngày 24/4/2008 cho ông Nguyễn Đức Toàn theo Giấy chứng nhận số phát hành: AL 644742; số vào sổ cấp GCN: H 01178/QĐ06 do UBND huyện Lương Tài cấp ngày 07/01/2008, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số: 390, tờ bản đồ số: 22, diện tích 222.0 m²;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 222.0 m²;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

Lý do hủy: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.