Siết chặt quản lý đất đai ở Từ Sơn

01/08/2022 08:36 Số lượt xem: 165

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, thành phố Từ Sơn ban hành và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, sử dụng đất trên địa bàn thành phố, làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án thu hồi đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Trong năm 2021, thành phố Từ Sơn tiếp nhận 63 vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, từ đầu năm đến nay tiếp nhận thêm 6 đơn thư khiếu nại về đất đai. Điều này cho thấy, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai ở Từ Sơn thực sự bức xúc. Trước thực tế đó, thành phố họp Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các ngành liên quan, các phường vào cuộc, thực hiện điều tra, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp về đất đai. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan về làm việc trực tiếp từng vụ việc vi phạm đất đai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa dứt điểm. Đến thời điểm này vẫn còn tồn đọng nhiều vụ việc vi phạm đất đai phức tạp, khó giải quyết. Nguyên nhân do kỳ quy hoạch sử dụng đất 2010-2020 đã hết, kỳ quy hoạch 2021-2030 mới được triển khai nên việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế bị chậm. Việc lập hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm chưa đúng theo quy định. Chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện giao đất dân cư dịch vụ của cấp có thẩm quyền không đồng nhất, mỗi địa phương thực hiện không giống nhau nên khó khăn trong công tác giao đất dân cư dịch vụ. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chậm do một bộ phận dân cư chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng với lý do đơn giá tỉnh ban hành thấp, điển hình như các dự án trên địa bàn phường Châu Khê, Tương Giang, Phù Khê, Đông Ngàn, Phù Chẩn, Trang Hạ... Nguồn kinh phí chi trả bồi thường bố trí chậm. Một số dự án trên địa bàn phường Châu Khê vướng do các hộ dân tự ý lấn chiếm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp...

 


Từ Sơn thực hiện nhanh các dự án đất dân cư dịch vụ.


Theo ông Trần Huy Cương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Phòng tham mưu cho thành phố chỉ đạo thực hiện dứt điểm các Kết luận, Quyết định sau thanh tra của tỉnh, thành phố về đất đai trên địa bàn các phường. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc ngăn chặn các trường hợp vi phạm đất đai tại các địa phương. Xử lý dứt điểm vi phạm mới phát sinh tại các phường. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiến nghị tỉnh ban hành chế tài xử lý vi phạm mạnh hơn nữa để tạo sức răn đe, ngăn chặn các vi phạm về đất đai, nhằm sử dụng đất đúng mục đích, làm tiền đề cho sự phát triển về mọi mặt xứng với tiềm năng của thành phố.
Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, đến năm 2030 cơ cấu sử dụng các loại đất của thành phố là: Đất nông nghiệp 160,74 ha (chiếm 2,63%); đất phi nông nghiệp 5947,76 ha (chiếm 97,36%); đất chưa sử dụng 0,36 ha (chiếm 0,01%); đất ở đô thị có diện tích lớn nhất 2.863,6 ha (chiếm 46,88%); đất phát triển hạ tầng 1.480,63 ha (chiếm 24,24%). Như vậy, thành phố sẽ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, diện tích 2.551,35 ha, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở, diện tích 329,35 ha. Để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, thành phố sẽ thực hiện khoảng 504 công trình, dự án.
Mục tiêu năm 2022, thành phố Từ Sơn sẽ thực hiện 270 dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 1512,11 ha, trong đó có 238 dự án, công trình có diện tích dưới 10 ha đất trồng lúa trình HĐND tỉnh phê duyệt; 32 dự án, công trình có diện tích thu hồi trên 10 ha đất trồng lúa báo cáo HĐND tỉnh trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đến thời điểm hiện tại, các dự án sử dụng đất cơ bản chậm tiến độ. Một số dự án chuyển mục đích sử dụng đất cần xem xét để giảm diện tích chuyển đổi, phù hợp với kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm của tỉnh. Hiện nay thành phố tiếp tục làm tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đôn đốc thực hiện công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt; làm tốt công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy nhận quyền sử dụng đất... bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phục vụ nhiệm vụ phát triển hài hòa, bền vững.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn