Thông báo Kết luận thanh tra về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân tại UBND thị xã Thuận Thành (giai đoạn từ 01/01/2015-31/12/2022)

24/11/2023 15:52 Số lượt xem: 103

      Thông báo Kết luận thanh tra về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân tại UBND thị xã Thuận Thành (giai đoạn từ 01/01/2015-31/12/2022)

       Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

 

Các bài viết cùng chuyên mục