Thông báo về việc thực hiện Điều tra, lập hồ sơ điều chỉnh dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh.

28/11/2023 09:32 Số lượt xem: 107

          Kính gửi:  Các nhà thầu.                               

Căn cứ Quyết định s 1790/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định s 1748/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh (điều chỉnh, bổ sung);

Căn cứ Văn bản số 4527/UBND-NN.TN ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh;

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện gói thầu Điều tra, lập hồ sơ điều chỉnh dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh.

Các nhà thầu quan tâm gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 10/12/2023. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia thực hiện gói thầu.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Nội dung các công việc dự kiến triển khai và dự toán thực hiện dự án.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Số 07, đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222.3822.455.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

Các bài viết cùng chuyên mục