• 1 Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng đo đạc bản đồ địa chính năm 2006.jpg

  • 2..jpg

  • 3. Cán bộ đang thực hiện công tác đo đạc bản đồ tại dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010.jpg

  • 4. Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng ngành truyền thống quản lý đất đai Việt Nam năm 2009.jpg

  • 5. Lễ kỷ niệm 65 năm ngành truyền thống quản lý đất đai Việt Nam năm 2010.jpg

  • 6. Thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính .jpg

  • 7. Bàn giao sản phẩm dự án xây dựng dữ liệu QLĐĐ tại phường Đồng Nguyên, Đông Ngàn, Tân Hồng, thị xã Từ Sơn năm 2012.jpg

  • 8. Đc Nguyễn Tử Quỳnh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Triển khai, quán triệt Luật đất đai năm 2013 (2762014).jpg

  • 9. Kiểm tra xác định ranh giới vị trí giao đất trên thực địa bằng thiết bị định vị vệ tinh GPS.jpg

  • 10. Thực hiện công tác in bản đồ bằng thiết bị máy in và phần mềm chuyên dụng .jpg

  • 11. Thực hiện rà soát, đưa tài liệu chuyên ngành vào Kho Lưu trữ và bảo quản hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai.jpg