Giới thiệu Sở

12/04/2017 09:14 Số lượt xem: 96074

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIỚI THIỆU

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC NINH

 

      I. Quá trình hình thành, phát triển

      Ngày 06/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ra quyết định phê chuẩn việc tái lập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.

      1. Sau khi tái lập tỉnh, Sở Địa chính tỉnh Bắc Ninh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

       - Cơ cấu tổ chức: Có Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 05 Phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp.

       - Biên chế: 28 cán bộ.

       - Trình độ học vấn: đại học 22 người, trung cấp 06 người.

       - Tổ chức Đảng: Chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh; số lượng đảng viên: 12 người.

       - Các Tổ chức chính trị:

        + Công đoàn: Công đoàn Sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, có 22 đoàn viên

        + Đoàn Thanh niên: Chi đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, có 8 đoàn viên.

         2. Ngày 09/06/2003, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và môi trường trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có của Sở Địa chính và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp; về môi trường từ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan chuyên môn, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        - Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm: Giám đốc, 02 Phó giám đốc; 07 Phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp.

        - Biên chế: Có 93 người (39 công chức, viên chức và 54 lao động hợp đồng).

        - Trình độ học vấn: đại học 75 người; cao đằng, trung cấp 18 người.

         Năm 2004, thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh;

          Năm 2005, thành lập Trạm quan trắc và phân tích môi trường (nay là Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường);

         - Tổ chức Đảng: Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 5 chi bộ cơ sở và có 35 đảng viên.

         - Các tổ chức chính trị: Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 45 đoàn viên, Công đoàn cơ sở 93 đoàn viên.

         3. Ngày 06/10/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

          - Cơ cấu tổ chức: gồm Giám đốc, 03 Phó giám đốc; 06 Phòng chuyên môn, 01 Chi cục (Chi cục Bảo vệ môi trường) và 04 đơn vị sự nghiệp. Năm 2013, thành lập 01 đơn vị trực thuộc Sở (Quỹ bảo vệ môi trường).

          - Biên chế: 151 người, trong đó: công chức, viên chức 70 người; lao động hợp đồng 81 người;

          - Trình độ học vấn: thạc sỹ là 19  người, đại học 98 người, cao đằng và trung cấp 34 người.

          - Tổ chức Đảng: Đảng bộ Sở có 05 Chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 42 đảng viên.

          - Các tổ chức chính trị:

          + Công đoàn Sở chia thành 5 tổ công đoàn trực thuộc, 151 đoàn viên.

          + Đoàn thanh niên: Có 03 chi đoàn trực thuộc, 65 đoàn viên.

           4. Ngày 03/03/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ và viễn thám; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

           Cơ cấu tổ chức: Giám đốc, 03 Phó giám đốc; 05 Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Nước – Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; 02 Chi cục: Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai; 04 đơn vị sự nghiệp công lập: Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường; Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; 01 đơn vị trực thuộc khác: Quỹ Bảo vệ môi trường.

           Đến ngày 31/12/2016

          - Biên chế: Tổng số công chức, viên chức người lao động của Sở là 397 người, trong đó: 47 công chức; 145 viên chức; 10 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68; 195 lao động hợp đồng chuyên môn.

          - Trình độ học vấn: Thạc sỹ là 115 người, đại học 228 người, cao đẳng 39 người, trung cấp 15 người.

          - Tổ chức Đảng: Đảng bộ Sở có 07 Chi bộ trực thuộc, 105 đảng viên.

          - Các Tổ chức chính trị:

          + Đoàn thanh niên: Có 03 Chi đoàn trực thuộc, 127 đoàn viên.

          + Công đoàn: Có 08 Tổ công đoàn trực thuộc, 269 đoàn viên.

          + Chi hội Cựu chiến binh Liên cơ quan: Sở có 6 thành viên

           II. Những đóng góp cơ bản cho việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh

            Trong những năm vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã và đang duy trì tốt nhiệm vụ tham mưu và chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa  bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Trong đó đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cơ bản giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các cơ quan Nhà nước, cho người dân và doanh nghiệp; việc thẩm định công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư được quan tâm chặt chẽ, công tác xử lý, khắc phục các sự cố về môi trường được kịp thời; xây dựng quy hoạch tài nguyên nước được 8/8 huyện, thị xã, thành phố; tham mưu ban hành Chương trình hành động về tài nguyên nước 2014-2020; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu kiện về tài nguyên và môi trường triển khai có nề nếp, đúng trọng tâm, đúng pháp luật qui định….Mặt khác, Sở đã kịp thời tham mưu và chỉ đạo hoàn thành tốt công việc thường xuyên khác.

            Việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã góp phần quan trọng để:

            - Giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới.

            - Tạo ra nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.Những đóng góp cơ bản trên qua 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh, đã góp phần đưa Bắc Ninh từ một tỉnh chủ yếu là nông nghiệp đến nay cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp cao nhất cả nước, nổi bật là:

           - Quy mô GRDP đứng thứ 6 toàn quốc.

           - GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2 cả nước.

           - Giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu xếp thứ 2 cả nước.

           - Thu hút vốn FDI đứng thứ 5 cả nước.

           - Thu ngân sách xếp thứ 10 toàn quốc, hàng năm có điều tiết về Trung ương.

           - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều năm trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp trong top 10 toàn quốc.

           III. Thành tích được ghi nhận

           Với các thành tích đã đạt được, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu:

          - Huân chương Lao động hạng ba năm 2007;

          - Huân chương Lao động hạng nhì năm 2013;

          - Cờ Thi đua của UBND tỉnh;

          Nhiều tập thể của ngành được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

          Nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

           IV. Định hướng phát triển lâu dài

           Để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo phương châm: Phát triển bền vững; giữ vững an ninh quốc phòng…trước mắt cũng như lâu dài, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh định hướng cơ bản như sau:

           Hoàn thiện hệ thống số liệu, dữ liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường để từ đó hoạch định chiến lược sử dụng, quản lý, khai thác tài nguyên và môi trường và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

            Xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, trong đó tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, áp dụng thành tựu công nghệ thông tin vào công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.

            Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là công tác quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên nước và quản lý chất thải.

            Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt trong công tác xử lý chất thải sinh hoạt.

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử của Sở (đăng thông tin);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các Phòng TNMT cấp huyện;

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ĐÀM ĐÌNH ĐỊNH

 

                  

 

 

Thống kê truy cập

Online : 6813
Đã truy cập : 138626184