Bảo vệ tài nguyên, môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học là nhiệm vụ quan trọng trước xu thế hội nhập, phát triển của tỉnh. Xác định rõ điều đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng hài hoà, bền vững.

Thống kê truy cập

Online : 6919
Đã truy cập : 130568913