Tiểu sử tóm tắt đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

18/03/2021 08:36 Số lượt xem: 959

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

  •  Họ và tên thường dùng: Nguyễn Xuân Thanh
  •  Họ và tên khai sinh: Nguyễn Xuân Thanh
  •  Ngày tháng năm sinh: Ngày 26 tháng 5 năm 1977
  •  Giới tính: Nam   
  •  Quốc tịch: Việt Nam
  •  Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Nguyên, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc.
  •  Quê quán: Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  •  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

*Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 5/2000 đến tháng 3/2003: Cán bộ, phòng Địa chính huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 4/2003 đến tháng 3/2006: Phó Chủ tịch công đoàn, phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính; cán bộ, phòng Giao thông - Xây dựng -  Địa chính huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 4/2006 đến tháng 8/2009: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 9/2009 đến tháng 6/2010: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2013: Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2019: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du  khóa XVII nhiệm kỳ 2015-2020.

- Từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Từ tháng 3/2021 đến nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

Ngô Liên Phương